برای یک تریدر که در موقعیت معامله قرار دارد بسیار مهم است که وضعیت بازار را برای حد ضرر و میزان سود خود بداند
تریدر آگاه با ارسال اعلان عبور از قیمت فورا شما را در جریان وضعیت معامله خود قرار خواهد داد